Congres Bouwen aan een preventie-infrastructuur

Transitie van zorg naar gezond
Preventie is niet een kwestie van een pilotje hier en een projectje daar. In GALA en IZA is daarom afgesproken om met elkaar te gaan bouwen aan een duurzame preventie-infrastructuur. Een preventielandschap waarbij niet langer ziekte en zorg, maar investeren in gezondheid centraal staat.

Wat is er nodig om tot een duurzame preventie-infrastructuur te komen? Hoe ga je over de lijnen van de zorg en overheden heen samenwerken? Welke goede voorbeelden en geleerde lessen zijn er? En wat zijn de ervaringen in het buitenland?

Deze vragen staan centraal tijdens het congres Bouwen aan een preventie-infrastructuur  op 7 december 2023 in Utrecht. Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Alles is Gezondheid en Federatie voor Gezondheid.

 • 7 december 2023
 • }09:10 - 17:15
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 345,- (btw-vrij)

in samenwerking met

Programma

 • 08:30 | Ontvangst en inschrijving

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Er zijn diverse plenaire sprekers. Aan het eind van hun voordracht is er tijd voor vragen en discussie.
 • Het programma bevat twee rondes met parallelsessies. U kunt steeds kiezen uit vier verschillende workshops/ kennissessies. Dit kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
 • In de parallelsessies staat interactieve kennisoverdracht centraal. Bij de langere sessies is er ruimte om vragen te stellen en kennis en ideeën te delen. Een aantal sprekers sluiten hun voordracht af met concrete tips.
 • 09:10 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Karen van Ruiten
 • 09:30 | Gezondheid én economie - Een onlosmakelijke verbinding

Thomas Plochg | Directeur Federatie voor Gezondheid

Lees meer

Gezondheid is een sociaal grondrecht – laten we ernaar handelen
De verkiezingen zijn achter de rug. Op naar de formatie. Wat moet de transformatieagenda van het komende kabinet zijn als het om gezondheid gaat? Wat wordt de inzet van de Federatie voor Gezondheid? En wat staat ons als gezondheidspartijen te doen de komende jaren?

De urgentie om als samenleving te investeren in gezondheid is groot, maar de grote vraag is hoe!? Wat het antwoord daarop ook is, één ding is zeker: we moeten heel gericht sleutelen aan het systeem om een aantal ‘wicked problems’ op te lossen. En dat lukt alleen als we dat samen doen; met burgers en hun lokale gemeenschappen.

 • 10:00 | Samen gezond leven makkelijker maken: hoe krijgen we deze ambitie van papier naar praktijk?

Vanuit het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Het gaat om verbinding tussen rijk, regio en lokale inzet. Om verbinding tussen sociaal en medisch domein, om een structurele inzet en financiering van preventie en verbinding en inzet op andere terreinen zoals de fysieke leefomgeving en armoedebeleid. Hoe brengen we deze mooie ambities in praktijk? Dit vraagt samenwerking, loslaten, vertrouwen en een lange adem!

Florien van der Windt | Directeur Publieke Gezondheid, Ministerie van VWS

Lees meer

Gezondheid is ons kapitaal, als mens en als samenleving. Uit CBS-onderzoek blijkt dat gezondheid belangrijker is voor ons geluksgevoel dan inkomen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Gezondheid vraagt dan ook om het versterken van het normale leven, de weerbaarheid, demedicaliseren en gezondheidsvaardigheden. Ook als er sprake is van gezondheidsproblemen, is niet altijd (alleen) een medisch antwoord de oplossing. Denk aan stress veroorzaakt door schulden, eenzaamheid of een vervuilde woning.

 • 10:30 | Hoe bouw je aan een preventie-infrastructuur?

Paul van der Velpen | Oud-directeur GGD Amsterdam

Lees meer

Het doel is helder: de Nederlandse puber behoort in 2040 tot de top drie van gezondste 15-jarigen in de wereld. En als we de grondwet erbij pakken lijkt het duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”, aldus artikel 22. Maar de vraag HOE we het moeten aanpakken is lastiger te beantwoorden.

DE overheid bestaat uit diverse ministeries, 342 gemeenten die regionaal samenwerken in tientallen samenwerkingsverbanden. En die overheden kunnen het niet alleen. Bij het sluiten van de preventie-akkoorden waren tientallen partijen betrokken. In het GALA wordt terecht aangekondigd dat er een preventie-infrastructuur moet komen, waarin duidelijk is wie wat doet om het doel te bereiken. Daarbij uiteraard zoveel mogelijk benutten wat er al is, maar er zullen ook verbindingen moeten worden gelegd en activiteiten worden stopgezet. En bovenal: hoe zorgen we dat die systeemwereld (want dat is een preventie-infrastructuur) aansluit bij de leefwereld van burgers?

11:00 uur | Koffie- en theepauze en mogelijkeid om elkaar te ontmoeten

 • 11:20 | Parallelsessies

U kunt kiezen uit vier kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers. (Verdere invulling van het programma volgt).

A: Samenwerken vanuit inwoners; inzet van de wijkcoördinator
Anja van der Aa Oprichter Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, Stadscoöperatie SAMEN030

Lees meer

Vanuit de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar heeft Anja van der Aa  in Utrecht Oost, met twintig partners het bestuurlijk samenwerkingsverband ‘SAMEN OOST’ opgezet. Wat is en doet een bewonerscollectief in de wijk? Hoe ziet de samenwerking met partners eruit? En meer specifiek: wat zijn de ‘nieuwe’ rollen van bewoners, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen (MBO, HBO & WO? Wat is een coördinatiepunt? Welke activiteiten worden gezamenlijk opgepakt, welke niet? Wat zijn de geleerde lessen? En wat is het toekomstperspectief?

B: Op weg naar een Gezonde Generatie
Bianca Schoonbeek Adviseur Programma Gezonde Generatie 2040, Samenwerkende GezondheidsFondsen

Lees meer

Het programma Gezonde Generatie is een initiatief van de 22 samenwerkende gezondheidsfondsen, die de handen ineenslaan om preventie gezamenlijk aan te pakken.

Vanuit de visie dat preventie niet gefragmenteerd, maar systemisch benaderd moet worden, neemt Bianca Schoonbeek u mee in hoe dit programma is vormgeven met samenwerking als uitgangspunt. Hoe kun je in samenhang je eigen rol zien en benutten bij preventie? “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

C: Goed voorbeeld uit Limburg; Trendbreuk en Gezonde Leefomgeving
Marjon Hulst |
Strategisch beleidsadviseur GGD Zuid Limburg
Sandra Akkermans | Adviseur Milieu en Gezondheid GGD Zuid Limburg

Lees meer

De trendbreuk-aanpak draait om preventie. Dat houdt in: waar nodig vroegtijdig en kortstondig lichte steun bieden om later zware of langdurige ondersteuning te voorkomen. Die preventieve aanpak start heel vroeg, al voor de geboorte van een kind en loopt tot de volwassen leeftijd. Een kind dat gezond opgroeit, kan het goede voorbeeld geven aan de volgende generatie. Dit heet de Trendbreuk-cyclus; samen met netwerkpartners werkt GGD Zuid Limburg zo aan een gezonde generatie.

Voor een gezonde generatie is een gezonde leefomgeving van belang. Een gezonde leefomgeving nodigt uit om te bewegen, spelen, sporten en elkaar te ontmoeten en helpt om gezonde keuzes te maken. Van rookvrije (sport) verenigingen tot een rookvrij thuis en van een waardevolle buitenruimte in Heerlen tot de levendige Groene Loper in Maastricht; voorbeelden in Zuid-Limburg waarbij gezondheid expliciet onderdeel is van de ruimtelijke ontwikkeling!

 Hoe creëren we samen deze gezonde omgeving? Hoe kunnen (landelijke) kernwaarden hierbij helpen?`Hoe kunnen we samen werken aan:

 • Een omgeving die uitnodigt tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen);
 • Waar mensen elkaar veilig kunnen ontmoeten en dat ook zo beleven;
 • Die ruimte biedt voor ontspanning;
 • Waar een goede milieukwaliteit heerst zowel in gebouwen als daarbuiten;
 • Die klimaatbestendig is;
 • Een goede toegang heeft tot voorzieningen.

 Marjan Hulst en Sandra Akkermans gaan graag met deelnemers in gesprek hierover.

D: Financieren vanuit de bedoeling
Hilbrand Jacobs | Procesbegeleider en systeemverbinder
Colin Giroth | Ontwerper, Zorgvrijstaat

Lees meer

Een gezonde samenleving en effectieve zorg en ondersteuning vragen om aansluiten op behoeften en eigen acties van mensen en hun omgeving. Hoe belemmert of stimuleert financiering daarin en hoe kunnen we daar zelf invloed op uitoefenen? Doe zelf mee op deze ontdekkingsreis van bewonersinitiatieven, professionals, onderzoekers en systeempartijen.

12:10 uur | Netwerklunch

 • 12:50 | Welke plannen en visie heeft GGD GHOR Nederland op het gebied van preventie?

André Rouvoet | Voorzitter GGD GHOR Nederland

 • 13:15 | Is alle chronische zorg mislukte preventie? Lessen uit het buitenland.

Michael Rutgers geeft zijn visie op preventie in Nederland naar aanleiding van de successen van vooruitstrevend en succesvol buitenlands beleid. Bijvoorbeeld de suikertaks in het VK, het generationeel rookverbod in Nieuw-Zeeland, de prijsverhogingen van tabak in Australie, de integrale aanpak van de ziekte cascade in Glasgow, Schotland, de daling van het aantal mensen dat zelfmoord pleegt in Finland en de gezonde generatie IJslanders. Hij doet suggesties voor toekomstig Nederlands beleid.
Tot 1 oktober jl. was Rutgers bestuurder van Longfonds en voorzitter Samenwerkende GezondheidsFondsen.

Michael Rutgers | Voormalig voorzitter Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

 • 13:40 | Kennissessies

U kunt kiezen uit vier kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers.

A: Preventielandschap als basis van een preventie-infrastructuur
Paul van der Velpen |  Oud-directeur GGD Amsterdam

Lees meer

Een preventie-infrastructuur moet meer zijn dan een praat-en overlegcircuit. De burgers moeten er iets van merken. Dat zou je het preventie-landschap kunnen noemen: het geheel van preventie-activiteiten dat beschikbaar is voor burgers. Delen van zo’n preventie-landschap zijn al werkzaam. Kansrijke Start is een instrument ontwikkeld om het preventie-landschap en de klantstromen in kaart te brengen. Dan wordt duidelijk welke nieuwe activiteiten nog moeten worden toegevoegd, en welke verbindingen nodig zijn, om effectief te zijn. In deze interactieve kennissessie geeft Paul van der Velpen aan hoe dit instrument breder kan worden toegepast in de regio. Ook vertelt hij hoe vanuit het preventie-landschap de preventie-infrastructuur kan worden opgebouwd.

B: Voorbeeld van een regionale preventie infrastructuur: Twente
Femke Wegdam |
Themaleider preventie en gezondheid, Twentse Koers
Betty Sibbel |
Adviseur publieke gezondheid, GGD Twente

Lees meer

Tijdens deze interactieve sessie wordt u meegenomen in de ontstaansgeschiedenis, organisatie en geleerde lessen van het succesvolle domein overstijgende regionale samenwerkingsverband Twentse Koers. De samenwerking bevindt zich op het snijvlak van gemeentelijk sociaal domein, publieke gezondheid en zorg. De Twentse Koers heeft 17 eigenaren (14 Twentse gemeenten, GGD Twente, Provincie Overijssel en Menzis) en ruim 300 partners. 

Er wordt ingezoomd op de rol, het belang en de kansen van deze samenwerking. Aan het einde van deze sessie gaat u naar huis met praktische tips en tricks die u in uw eigen regio kunt toepassen.

C: Werksessie Sociaal en Gezond
Bora Avric | Senior Projectleider, Movisie
Roos Scherpenzeel | Expert informele zorg, Movisie

Lees meer

De werelden van preventie, zorg en welzijn zoeken elkaar steeds meer op. Bekend is dat mensen met gezondheidsproblemen, vaak minder participeren dan mensen die geen gezondheidsproblemen hebben. Tussen participatie en gezondheid bestaat een wederkerig verband. Om in een vroeg stadium hulpvragen van bewoners te signaleren en op te pakken, is een passende sociale infrastructuur nodig waarin bewoners en professionals samenwerken.

Wat is de kracht van omzien naar elkaar in wijken en buurten, in de wereld dichtbij huis? Welke bijdrage levert een sterke sociale basis aan (positieve) gezondheid, gezond en actief leven?  Denk mee en wissel tips uit. Als gezond en actief leven ook ontmoeten, sociale contacten en activiteiten met elkaar omvat; wat zijn dan geschikte/aantrekkelijke voorzieningen, publieke ruimten en aanpakken? En welke tips heeft u zelf?

D: Geleerde lessen landelijk programma Nu Niet Zwanger
Connie Rijlaarsdam |
Grondlegger Programma Nu Niet Zwanger

Lees meer

Wederkerige samenwerking als noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle preventie infrastructuur
Het Nu Niet Zwanger programma heeft in de eerste vijf jaar zijn succes meer dan bewezen. Er is samenwerking met meer dan 262 gemeenten en vele instellingen binnen het sociaal en medisch domein doen eraan mee. Zo is er een landelijke preventie infrastructuur ontstaan die werkt. Daarmee zijn al meer dan 20.000 mensen bereikt. Zonder wederkerige samenwerking was dat nooit gelukt. Als grondlegger van dit programma vertelt Connie Rijlaarsdam u over succesvolle samenwerking.

14:30 | Pauze en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten

 • 14:50 | Kennissessies

U kunt kiezen uit drie kennissessies. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel uw ideeën en ervaringen met andere deelnemers.

A: De Friese preventieaanpak
Anneke Meijer
| Programmamanager Friese Preventieaanpak, GGD Fryslân
Anke de Vries |  Senior beleidsadviseur sociaal domein, Gemeente Smallingerland

Lees meer

De Friese Preventieaanpak (FPA) is al drie jaar dé plek waar alles over preventie samenkomt. Alle 18 Friese gemeenten, GGD Fryslân, Zorgverzekeraar De Friesland en diverse (kennis)organisaties werken gezamenlijk aan de ambitie: Een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Het doel is om een goede gezondheid en een gelukkig leven in alle levensfases mogelijk te maken. Daarbij wordt preventie breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Er is aandacht voor allerlei factoren die hiermee samenhangen. Denk aan iemands leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiële ruimte, zorg en voorzieningen. Er zijn acht belangrijke thema’s benoemd die van invloed kunnen zijn. Op al deze thema’s is inmiddels een stevige netwerksamenwerking opgestart. De Friese Preventieaanpak wordt nu doorontwikkeld tot de preventie infrastructuur voor Fryslân, waar de verbinding met de IZA opgaven geborgd wordt voor de komende jaren.

Anke de Vries (vanuit gemandateerde gemeente IZA) en Anneke Meijer (programmamanager Friese Preventieaanpak) gaan graag met deelnemers in gesprek over het deze unieke samenwerking, de doorontwikkeling en de verbinding met IZA opgaven in Fryslân.

B: Hoe werk je samen? Opname van een podcast over Positieve Gezondheid, preventie en samenwerking
Macel van der Zee |
Communicatiemanger, FleverNL
Freerk Dijkstra |
Transitie leider, FleverNL

Lees meer

Vraag en aanbod rondom positieve gezondheid in Flevoland komen samen op het platform WEL. Denk aan beleidsmakers, bedrijven en belangenverenigingen, maar ook aan Flevolanders met ideeën om positieve gezondheid in hun omgeving te stimuleren. Dit maakt WEL de broedplaats van samenwerking voor en door iedereen met een hart voor een gezond en gelukkig Flevoland.

Marcel van der Zee en Freerk Dijkstra van Flever maken vanuit WEL sinds twee jaar de podcast WELdoeners over Positieve Gezondheid. Tijdens deze workshop nemen ze een verkorte versie van deze podcast op. Met de deelnemers gaan ze in gesprek over Positieve Gezondheid, preventie en samenwerking. Ze kiezen altijd een positieve insteek: wat kan er wel, waar kunnen we van leren?

C: Kennissessie Proeftuin Ouderen
Marinus Lineman
| Projectleider ‘Proeftuin Ouderen’, GGD Flevoland
Froukje Zeijl | Programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

Lees meer

Het programma Positief Ouder Worden van GGD Flevoland brengt, met een vernieuwende aanpak, het preventielandschap rondom ouderen in beeld. Dit gebeurt in samenwerking met een grote coalitie van ouderenorganisaties, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Het recent gestarte driejarige project wil het preventie-aanbod beter laten aansluiten op de lokale gezondheidsproblemen en ondersteuningsbehoeften van ouderen. Door het bundelen van landelijke en lokale kennis worden effectief bewezen interventies beter benut in de lokale situatie. De uitkomsten van de ‘proeftuin ouderen’ bieden dé onmisbare basis voor de ontwikkeling van een lokaal passend, in samenhang dekkend en effectief preventieaanbod: Het juiste aanbod, op de juiste plek, op het juiste moment! In co-creatie met ggd’en, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen zullen de opbrengsten uit de proeftuin verwerkt worden tot een handzaam hulpmiddel voor iedereen.
Draag bij aan een gezonde toekomst voor ouderen in Nederland! Denkt u mee tijdens deze kennissessie?

 • 15:30 | Wat kan e-health betekenen voor preventie? Hoe is dat in gang te zetten?

Prof. Niels Chavannes  | Hoogleraar huisartsgeneeskunde, oprichter National eHealth Living Lab, LUMC

Lees meer

E-health biedt vele toepassingsmogelijkheden, maar de wetenschappelijke onderbouwing is vaak nog niet afdoende aangetoond. Vooral in het domein van preventie zijn er nog veel uitdagingen. Prof. Niels Chavannes belicht verschillende succes- en faalfactoren uit diverse studies.

 • 15:55 | Een inclusieve samenleving

Ingrid Hoogstrate Directeur Inclusieve Samenleving, VNG

 • 16:20 | Discussie en afsluiting: geleerde lessen vandaag en blik op de toekomst

De discussie staan onder leiding van  Karen van Ruiten.

 • 16:40 | Netwerkborrel
 • 17:15 | Einde congres

Sprekers

André Rouvoet

André Rouvoet

Voorzitter GGD GHOR Nederland

Karen van Ruiten

Karen van Ruiten

Directeur Alles is Gezondheid en Directeur instituut Positieve Gezondheid

Thomas Plochg

Thomas Plochg

Directeur Federatie voor Gezondheid

Paul van der Velpen

Paul van der Velpen

Auteur, publicist en Oud-directeur GGD Amsterdam

Connie Rijlaarsdam

Connie Rijlaarsdam

Grondlegger en programmamanager landelijk programma Nu Niet Zwanger

Michael Rutgers

Michael Rutgers

Voormalig voorzitter Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF)

Marjon Hulst

Marjon Hulst

Strategisch beleidsadviseur Trendbreuk Zuid-Limburg GGD Zuid Limburg

Hilbrand Jacobs

Hilbrand Jacobs

Procesbegeleider en systeemverbinder

Florien van der Windt

Florien van der Windt

Directeur Publieke Gezondheid bij het Ministerie van VWS

Bora Avric

Bora Avric

Senior projectleider Movisie

Anja van der Aa

Anja van der Aa

Oprichter Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar en Stadscoöperatie SAMEN030

Bianca Schoonbeek

Bianca Schoonbeek

Adviseur Programma Gezonde Generatie 2040, Samenwerkende GezondheidsFondsen

Colin Giroth

Colin Giroth

Ontwerper, Zorgvrijstaat

Sandra Akkermans

Sandra Akkermans

Adviseur Milieu en Gezondheid, GGD Zuid-Limburg

Niels Chavannes

Niels Chavannes

Hoogleraar huisartsgeneeskunde, oprichter National eHealth Living Lab, LUMC

Femke Wegdam

Femke Wegdam

Themaleider preventie en gezondheid, Twentse Koers

Betty Sibbel

Betty Sibbel

Adviseur publieke gezondheid, GGD Twente

Marinus Lineman

Marinus Lineman

Projectleider 'Proeftuin Ouderen', GGD Flevoland

Anneke Meijer

Anneke Meijer

Programmamanager Friese Preventieaanpak, GGD Fryslân

Ingrid Hoogstrate

Ingrid Hoogstrate

Directeur Inclusieve Samenleving, VNG

Anke de Vries

Anke de Vries

Senior beleidsadviseur sociaal domein, Gemeente Smallingerland

Froukje Zeijl

Froukje Zeijl

Programmamanager Positief Ouder Worden, GGD Flevoland

Marcel van der Zee

Marcel van der Zee

Communicatiemanager, FleverNL

Roos Scherpenzeel

Roos Scherpenzeel

Expert informele zorg, Movisie

Freerk Dijkstra

Freerk Dijkstra

Transitie leider, FleverNL

Praktische informatie

Prijs
 De deelnemerskosten bedragen 345 euro (btw vrij). Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 6 november 2023 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 7 november 2023 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie en congrescommissie
De Congreszaak organiseert het congres, samen met GGD GHOR Nederland Alles is Gezondheid en Federatie voor Gezondheid. De congrescommissie bestaat uit: Paul van der Velpen (bestuursvoorzitter Stichting @ease) Margriet de Jager (directeur Alcyon Public Health) en Willem Jan Lieve (strategisch adviseur bij GGD GHOR Nederland).

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd door ABAN voor 5 punten in cluster 1, 2 en 3.

Voor wie?
Het congres op 7 december 2023 is interessant voor iedereen die professioneel betrokken is bij preventie. Wilt u in één dag vernemen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op preventiegebied? En wil u meebouwen aan een toekomstbestendige preventie-infrastructuur? Komt dan 7 december naar Utrecht en doe nieuwe kennis en kennissen op.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!

 • 7 december 2023
 • }09:10 - 17:15
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 345,- (btw-vrij)

Congres Bouwen aan een preventie-infrastructuur

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)