Zorg in een sociaal sterke wijk

GGZ Congres

Het GGZ-Congres ‘Zorg in een Sociaal Sterke Wijk’ op 29 september wil samen met u antwoorden geven op een aantal vragen: Hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen? Hoe kunnen we (psychisch) kwetsbare mensen helpen om weer zelf
controle te krijgen over hun leven? Hoe ga je eenzaamheid tegen? En hoe zorg je voor
passende huisvesting voor iedereen? We kijken naar tal van mooie voorbeelden en goede initiatieven en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken en schrijf u in.

 • 29 september 2022
 • }09:15 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • 395,- (inclusief btw)

Programma

 • 08:45 | Ontvangst en inschrijving
 • 09:15 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ina Boerema
 • 09:30 | Spreker volgt

Van ketenzorg naar netwerkzorg
Als we in wijken de veerkracht willen versterken vraagt dat ook iets van de professionals. Hoe kunnen die meer aansluiten bij de leefwereld van mensen en minder ‘overnemen’? Welke hobbels kom je tegen als je integrale zorg in wijken wil laten slagen op een duurzame wijze? Een praktijk casus en ervaringen uit het doorbraakproject netwerkpsychiatrie.

 • 10:00 | Welke rol kunnen cliënten- en naastenorganisaties in de ggz spelen in de wijk?

Het aanbod en de meerwaarde van cliënten- en naastenorganisaties zijn niet bij iedere professional en bestuurder bekend. Sonja Visser neemt u mee naar de wereld van de cliënten- en naastenbeweging in de ggz. Zij geeft inzicht in wat deze organisaties te bieden hebben op het vlak van co-creatie van innovaties in zorg en welzijn en als potentiële partner in preventie en informele zorg.

Sonja Visser | en  lid Landelijke Stuurgroep Wachttijden ggz MIND

 • 10:30 | Maak het makkelijker om elkaar te helpen bij wonen

Huisvesting is een belangrijke onderwerp in het herstel van clienten. Het vinden van een eigen woning is daarom erg belangrijk. Door de krappe woningmarkt wordt dit steeds moeilijker.

Michiel van Hees | Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Lees meer

De vraag is of er ook andere manieren zijn om in een passende woonplek te voorzien. Wat kunnen we doen om elkaar te helpen bij het vinden van een passende woonplek? En wat kunnen overheden doen om dit te ondersteunen? Met voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk nemen we door wat er in jouw regio mogelijk is.

11:00 | Koffie- en theepauze

 • 11:20 | Workshops

Kies één van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

1. Mensen zijn ingewikkeld. Waarom kiezen voor eenvoud helpt.

Harald Schneider | PsychiaterBuurtzorgT Groningen

2. De eenvoudige stad

 

Lees meer over paralelsessie 1 - Mensen zijn ingewikkeld. Kiezen voor eenvoud helpt

Mensen zijn adaptieve, complexe wezens die zich bewegen in levendige netwerken. Als zij vastlopen en psychische problemen ontwikkelen, schieten onze huidige concepten van ziekte en lineaire behandelingen vaak tekort. In deze sessie vertellen we waarom organisatieprincipes, waarin eenvoud, vertrouwen en zelfsturing leidend zijn, helpen om beter aan te sluiten bij mensen in psychische nood.

BuurtzorgT biedt ambulante specialistische zorg via het organisatiemodel van Buurtzorg. Kernbegrippen van dit ggz-aanbod zijn:

 • Kleine buurtgerichte teams die behandeling bieden aan mensen thuis die vanwege psychische problemen vastlopen;
 • De behandeling is gericht op herstelondersteuning van mensen in hun context en het versterken van hun netwerken;
 • Teams omarmen de nieuwe GGZ gedachte, positieve gezondheid en het bevorderen van een lokaal ecosysteem mentale gezondheid;
 • De buurtgerichte teams werken volgens de principes van zelfsturing en vertrouwen op vakmanschap, bieden ruimte voor flexibiliteit en doen wat nodig is.

Lees meer over paralelsessie 2 - De eenvoudige stad

”Wij zien dat mensen met een LVB of psychiatrische problematiek sneller en dieper in de problemen raken door de eisen die de samenleving aan hen stelt. Ze haken af en raken zo nog verder achterop. Wij geloven dat we de trend van deze groeiende groep kunnen keren. Met de Eenvoudige stad richten we ons op het toegankelijker maken van maatschappelijke instanties. Want als we de complexe omgeving waarin we ons dikwijls bevinden kunnen vereenvoudigen, dan kunnen zij gewoon weer meedoen.”

Spreker volgt vanuit Humanitas DMH

12:10 | Lunchpauze

 • 12:50 | Veerkracht in de buurt in het nieuwe preventie-akkoord

Veerkracht in de buurt in het nieuwe preventie-akkoord, het coalitie-akkoord en in andere beleidsnota’s.
In de ochtend van dit congres hebben plenaire sprekers de begrippen mentale gezondheid, veerkracht en buurtnetwerken toegelicht. Maar wat klinkt daarvan door in recente beleidsnota’s van regering, branche-organisaties en het Trimbos Instituut zelf? Moeten professionals en beleidsmakers op lokaal niveau wel of niet fietsen met beleidswind in de rug? Bert van der Hoek heeft als geen ander overzicht van wat er landelijk speelt.

Bert van der Hoek | Bestuursvoorzitter Trimbos Instituut

Lees meer

Zijn bijdrage is gericht op het belang van de omgeving op de mentale gezondheid. In onze geïndividualiseerde samenleving lijkt mentale gezondheid vaak beperkt te worden tot een individuele kwestie. De praktijk is anders, de grootste impact op iemands mentale gezondheid komt uit de omgeving. Dat kan het gezin zijn, de buurt, de school of het werk, of de samenleving in zijn geheel.

Daarnaast wil hij duidelijk maken dat het om meerdere redenen van belang is onderscheid te maken tussen welbevinden en ziekte. Dat is niet een en dezelfde dimensie, maar zijn twee onafhankelijke dimensies. Dat is van belang ook voor de hervorming van de GGZ.

 • 13:20 | Hoe blijf ik onderdeel van de samenleving

Huisvesting is een belangrijke onderwerp in het herstel van clienten. Het vinden van een eigen woning is daarom erg belangrijk. Door de krappe woningmarkt wordt dit steeds moeilijker.

Bram Berkvens | Directeur Bedrijfsvoering GGz Breburg

Lees meer

De vraag is of er ook andere manieren zijn om in een passende woonplek te voorzien. Wat kunnen we doen om elkaar te helpen bij het vinden van een passende woonplek? En wat kunnen overheden doen om dit te ondersteunen? Met voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk nemen we door wat er in jouw regio mogelijk is.

 • 13:50 | Workshops

Kies één van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

3. De cliënt is in regie, informeel en formele zorg werken samen

4. De kracht van zelfonthulling in professionele ontmoetingen

Ben Venneman | Bureau ONDERBOVEN

Lees meer over paralelsessie 3 - De cliënt is in regie, informeel en formele zorg werken samen

Er zijn vanuit de GGz tal van initiatieven om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat is onze missie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat kunnen we niet alleen! Het gaat om positieve gezondheid en het bij elkaar brengen van wonen, welzijn en zorg, maar hoe doe je dat? Wat is dan de plaats van de huidige psychiatrie? En kunnen we deze zorg nog wel bieden vanuit een traditioneel georganiseerde GGz-organisatie?
Netwerkpsychiatrie biedt antwoorden. We nemen jullie graag mee hoe we dat in de regio van Reinier van Arkel (Den Bosch e.o.) organiseren. Meer weten? Sluit dan aan bij deze workshop.

Spreker vanuit Reinier van Arkel

Lees meer over paralelsessie 4 - De kracht van zelfonthulling

In begeleidingen, bij therapie of coaching onthullen cliënten gevoelens en kwetsbaarheden, die je als hulpverlener, soms zelf ook ervaren hebt. Voor cliënten kan het helpend zijn wanneer je als hulpverlener ook je eigen kwetsbaarheid laat zien, om zo meer naast de cliënt te kunnen staan. Maar hoe openhartig kan en wil je zijn over je eigen kwetsbaarheden? Wanneer is zelfonthulling helpend? Welke valkuilen zijn er bij zelfonthulling en is het een therapeutische techniek of dé open manier om tot contact te komen?

De workshop laat je kennis maken met het begrip zelfonthulling, welke betekenis zelfonthulling voor jou heeft in professionele ontmoetingen, en hoe zelfonthulling te gebruiken in begeleiding en behandeling.

De workshop is als volgt opgebouwd:

 • We starten met een korte introductie van de begrippen zelfonthulling en ontmoeting.
 • Samen onderzoeken we de dagelijkse praktijk van zelfonthulling in professionele ontmoetingen: in welke vorm kom je zelfonthulling tegen, waar liggen de ‘grenzen’ van zelfonthulling en openheid, bespreek je de eigen persoonlijke problematiek, hoe ga je om met rolverwarring bij zelfonthulling?
 • We ronden samen af met een aantal aanbevelingen over het gebruik van zelfonderzoek
  De opbrengst is een frisse blik op zelfonthulling, een kleine theoretische reflectie en de toepassing ervan in de eigen praktijk.

14:40 | Theepauze

 • 15:10 | Workshops

Kies één van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

5. Met elkaar wonen zorgt voor betekenis, steun en verbinding

Jules van Dam| Directeur, De Tussenvoorziening

6. Veerkracht vergroten met KR8!

Ingeborg Boijens | Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en KR8-programmabegeleider

Marcel Hilwig | Manager Zorg en FACT-psychiater Mondriaan

Mandy Stevens | Ergotherapeut Mondriaan

Lees meer over paralelsessie 5 - Met elkaar wonen zorgt voor betekenis, steun en verbinding

Housing First is een vorm van begeleid wonen waarbij een cliënt eerst een woning krijgt. Dit blijkt heel goed te werken voor ex-dakloze mensen met uiteenlopende achterliggende problemen. Want wonen normaliseert en is fundamenteel voor herstel. Bij Gemengd Wonen bestaat een derde tot de helft van de bewoners uit ex-dakloze mensen, vaak in een nieuwe buurt bij Housing First 2.0. De rest bestaat uit mensen, die er voor kiezen daar ook te wonen. Het zijn geen hulpverleners, maar gewoon buren. Na drie jaar begeleiding is er een nieuwe en zelfstandige sociale buurt gecreëerd, die naar elkaar omziet. Buren waarschuwen buurtteams of (zoals in Utrecht) Tussenvoorziening wanneer mensen onverhoopt wegzakken.

De opbouw van de sessie is als volgt:

 • Na een korte introductie inventariseert Jules van Dam of er deelnemers zijn die ervaring hebben met projecten rond begeleid wonen, zoals Housing First.
 • Daarna schetst hij de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang in Utrecht: Van werken op straat via nachtopvang met zalen vol bedden naar buurten bouwen waar daklozen hun plekken en buren vinden.
 • Vervolgens vertelt hij hoe Gemengd wonen in de praktijk werkt in Utrecht. Wat zijn de sterke en zwakke punten?
 • Ook vertellen een tweetal ervaringsdeskundige bewoners hun verhaal.
 • Tenslotte volgt een discussie, waarbij de volgende vragen centraal staan: Welke barrières verwacht je als begeleid wonen à la Gemengd wonen in je eigen wijk of gemeente wordt ingevoerd? Hoe kunnen deze barrières opgelost of voorkomen worden?
Lees meer over paralelsessie 6 - Veerkracht vergroten met KR8!

GGz Mondriaan is vorig jaar in een aantal van haar FACT-teams gestart met het invoeren en toepassen van het KR8-programma. KR8 (kracht) is een integraal behandelprogramma waarmee volwassenen met een psychotische stoornis kunnen werken aan herstel. Het bestaat uit een methodiek voor psycho-educatie en een huiskamersetting. Deelnemers krijgen inzicht, structuur en leren omgaan met alledaagse dingen: koken, eten, boodschappen doen, contacten onderhouden, activiteiten ondernemen. Zo krijgen ze controle over hun ziekte én hun leven. De effectiviteit van de KR8-methode is in diverse (inter)nationale studies aangetoond.

De opbouw van de sessie is als volgt:

 • Na een korte introductie inventariseren Marcel Hilwig, Ingeborg Boijens  en Mandy Stevens of er deelnemers zijn die ervaring hebben met KR8 of vergelijkbare behandelprogramma’s.
 • Daarna vertellen zij hoe het behandelprogramma precies in elkaar steekt en hoe ze KR8 geïmplementeerd hebben bij GGz Mondriaan.
 • Vervolgens bespreken ze wat de ervaringen zijn van de betrokken zorgprofessionals, de deelnemers, hun familie en naasten.
 • Tenslotte volgt een discussie, waarbij vragen centraal staan.

16:00 | Reflectie & discussie met sprekers en deelnemers

16:15 | Afsluitende borrel

 • 17:00 | Einde congres

Waarom?

Nederland is een geweldig land om in te wonen. Tenzij je psychisch kwetsbaar bent, een licht verstandelijke beperking hebt, dakloos bent geworden, in de schulden zit, of op een andere manier steun moet zoeken bij de overheid. Dan kom je in een wereld terecht vol regels, instanties en hulpverleners waar. In het sociaal domein en de zorg werken veel professionals met veel passie om deze mensen te ondersteunen, maar toch lukt dat vaak maar beperkt. Hoe komt dat? En kan het ook anders?

Lees meer

Voorbeelden en initiatieven
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kwetsbare mensen zo kunnen helpen dat ze weer zelf controle hebben over hun leven? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet in de problemen komen, doordat ze de regels niet begrijpen? Hoe zorg je voor passende huisvesting voor iedereen? Hoe ga je eenzaamheid tegen, waardoor psychische problemen vaak alleen maar verergeren? Met andere woorden: hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen?
Het Congres Zorg in een Sociaal Sterke Wijk wil samen met u antwoorden geven op deze vragen. We kijken naar de mooie voorbeelden en goede initiatieven die er zijn en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk.

Concrete stappen
We laten zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. Hoe je door kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt. Hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is.

Aan de slag
Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat. En er de dag erna mee aan de slag gaat.

Onderwerpen

Tijdens het congres passeren tal van onderwerp de revue. We laten zien hoe je concrete stappen maakt door de leefwereld van mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen. Hoe je het woonprobleem kunt verbeteren door er op een andere manier naar te kijken. Hoe je door kwetsbare mensen en hun naasten te ondersteunen meer betrokkenheid van hun eigen netwerk krijgt. Hoe je als gemeente je dienstverlening zo inricht, dat veel meer mensen het begrijpen. Hoe je mensen met een hulpvraag meer op maat kunt helpen als je hulpverleners meer de ruimte geeft. En hoe je beter gebruik kunt maken van wat er in de wijk aan potentie is.

Experts en sprekers vanuit verschillende disciplines bieden u handvatten en gaan met u in gesprek hierover. Zodat u vol inspiratie met praktijkgerichte kennis, ideeën en nieuwe contacten naar huis gaat.

Praktische informatie

Prijs
De deelnemerskosten zijn 395,00 euro (inclusief btw).
Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op petraschimmel@congreszaak.nl.

Datum en Locatie
29 september 2022, Galgenwaard Utrecht

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 28 augustus 2022 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail . Bij annulering vanaf 29 augustus 2022 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie
De Congreszaak organiseert het congres, samen met experts en organisaties in de zorg en uit het sociale domein.

Lees meer

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd.

Voor wie?
Het congres is gericht op mensen die werkzaam zijn bij ggz-instellingen, F)ACT teams, jeugd teams, teams voor ouderen, verslavingsinstellingen, sociale werk- en woonvoorzieningen, instellingen uit het sociaal domein zoals sociale wijk- en buurtteams, herstelacademies en andere initiatieven uit het sociaal domein. Verpleegkundig specialisten GGz, POH’s, transfer- en wijkverpleegkundigen, zorgmakelaars, schuldhulpverleners en vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgorganisaties zijn ook van harte welkom.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl, 06-53370437.

 • 29 september 2022
 • }09:15 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • 395,- (inclusief btw)

Zorg in een sociaal sterke wijk

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Sprekers

Sonja Visser

Sonja Visser

Initiatiefnemer Zelfregie NL en lid Landelijke Stuurgroep Wachttijden ggz MIND

Michiel van Hees

Michiel van Hees

Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Harald Schneider

Harald Schneider

Psychiater BuurtzorgT teams in Groningen

Bert van der Hoek

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter Trimbos Instituut

Bram Berkvens

Bram Berkvens

Directeur Bedrijfsvoering GGz Breburg

Ben Venneman

Ben Venneman

Bureau ONDERBOVEN

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!

Share via