Regionale CVRM 2024-2029. Van regiobeeld naar testbeeld?

De gezondheidszorg voor cardiovasculaire aandoeningen is over het algemeen goed georganiseerd en kwalitatief hoogstaand. Professionals die zorg aan deze patiënten verlenen gaan vaak doortastend te werk, Ze zijn gemotiveerd, de methoden en technieken die worden toegepast zijn doorgaans wetenschappelijk goed onderbouwd.  Er is sprake van een goede publieke/ private samenwerking tussen het zorgveld en de industrie en de klinische uitkomstmaten zijn vaak duidelijk en goed omschreven.  Dit alles biedt een goede voor datagedreven zorg.

Ook zijn hart- en vaatziekten vaak in de kopgroep van statistieken te vinden als het gaat om aantallen patienten, sterfgevallen, ziekenhuisopnamen, verpleegdagen en hoeveelheid kosten. Qua ziektelast zijn alleen al de coronaire hartziekten lijstaanvoerder waarbij andere hart- en vaatziekten dan ook nog in de top 10 zitten.

 • 19 april 2024
 • }09:15- 17:30
 • Galgenwaard, Utrecht
 • 349,-

Verder zijn hart- en vaatziekten in de regel chronisch, progressief en vormen zij een complicerende factor bij andere (chronische) aandoeningen en vergrijzing. Dit zowel wat betreft klinische parameters als voor de kwaliteit van leven.

Hart- en vaatziekten vormen daarmee zowel direct als indirect een groot maatschappelijk probleem  en staan model voor de uitdagingen waar onze gezondheidszorg voor staat:

 • Toenemend aantal patiënten door vergrijzing en bevolkingsgroei
 • Oplopende personeelstekorten
 • Geneesmiddeltekorten
 • Covid19 Inhaalzorg
 • Oplopende zorgkosten

Daarmee staat Nederland voor grote opgaven, middels bijvoorbeeld actieprogramma’s zoals IZA, om het regionale cardiovasculair risicomanagement (CVRM) voor de toekomst houdbaar, betaalbaar en toegangkelijk te houden.

Waarom?

Met het congres Regionale CVRM 2024-2029? Van regiobeeld naar testbeeld? op 19 april 2024 willen CardioWorks en  de Congreszaak in kaart brengen hoe groot de uitdagingen zijn. Welke initiatieven zijn gestart of staan op stapel op het gebied van (regionaal) cardiovasculair risicomanagement? Hoe groot is de impact van de haperende geneesmiddelvoorziening en wat zijn oplossingen? Kan eHealth/ connected care het capaciteitsvraagstuk helpen oplossen? In hoeverre kunnen de niet medisch/ farmaceutische interventies, zoals effectievere revalidatie en primaire preventie, een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van deze ziektelast? Als we nauwkeuriger kunnen voorspellen of computers voor ons kunnen laten werken (bijvoorbeeld door A.I.), kunnen we dan nog beter en met minder capaciteit, meer interventies inzetten? En tot slot: welke CVRM-randvoorwaarden moet de formateur van het nieuwe kabinet in zijn koffer hebben?!

Programma

 • 09:15 - Welkomstwoord door de dagvoorzitter Lars Naber, directeur CardioWorks
 • 09:30 - Wat managen we met CVRM?

Lonneke Koenraadt-Janssen | Manager medisch specialistische zorg, Zorginstituut Nederland

Lees meer

Voor een aantal grote onderwerpen in de gezondheidszorg brengt het Zorginstituut signalementen Passende zorg uit, waaronder hart en vaatziekten. Dat doet het Zorginstituut vanuit zijn missie om de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en vanuit zijn wettelijke taken bij kwaliteit van zorg en ten aanzien van verzekerde zorg in de basisverzekering.

De zorg moet mensgerichter, houdbaarder en duurzamer. Ernstige klimaatverslechtering, het massale personeelstekort en de aanzienlijke groep mensen met lage kansen op een gezond leven dwingen ertoe dat we gezondheidszorg en welzijn anders inrichten. Het Kader Passende zorg biedt hiervoor de handvatten. Vaak is passende zorg pionieren, omdat het ook ‘anders denken, anders handelen, anders organiseren’ vergt. Zo’n transitie begint niet straks, of elders, of bij anderen, maar start bij wat mensen nu in de praktijk doen.

Zorg die mensgericht, houdbaar en duurzaam is heeft de toekomst. Deze maatschappelijke opgave is richtinggevend voor de transitie naar passende zorg om daarmee zorg en welzijn voor alle mensen in Nederland goed en betaalbaar te houden. Vier richtinggevende principes beschrijven de beginselen van waaruit gewerkt wordt om passende zorg te laten ontstaan. Passende zorg:

 • levert een relevante bijdrage aan de gezondheid van mensen, tegen een proportionele inzet van middelen en personeel; waardengedreven
 • komt samen met en rondom mensen tot stand; samen beslissen
 • betekent zorg verplaatsen naar dichterbij als het kan en verder weg als het moet, zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, en zorg voorkomen die niet passend is; juiste zorg op de juiste plaats
 • zet in op gezondheid in plaats van op ziekte en verhoudt zich ook tot het collectief versterken van veerkracht en het voorkomen van gezondheidsvragen; gezondheid in plaats van ziekte.

De druk op de houdbaarheid van de zorg laat zich nadrukkelijk zien binnen de hart en vaatziekten omdat;

 • Ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland hart- en vaatziekten hebben en naar verwachting zullen hart- en vaatziekten in 2040, samen met kanker, de meeste ziektelast en sterfte veroorzaken.
 • Er een personeelstekorten is in de zorg.

In het signalement hart voor vaten presenteert Zorginstituut Nederland een maatschappelijke agenda waarmee iedereen aan de slag kan én moet om de hart- en vaatzorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Dit signalement is opgesteld in samenspraak met partijen en mensen die werken in de hart- en vaatzorg en aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. Het bevat vier kernboodschappen:

 1. De belangrijkste boodschap is dat we in Nederland de aandacht en financiële middelen moeten verleggen, van behandeling van hart- en vaatziekten naar het voorkomen ervan.
 2. Ten tweede kan de zorg die mensen krijgen beter, als blijkt dat zij een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Het huidige cardiovasculair risicomanagement (CVRM) leidt niet altijd tot verbetering van de gezondheidssituatie.
 3. De derde belangrijke boodschap van dit signalement is dat in het innovatieproces van nieuwe zorgtechnologie eerder zicht nodig is op duidelijke gezondheidswinst voor mensen en de maatschappelijke meerwaarde.
 4. De vierde boodschap gaat over het vergroten van kwaliteit van leven van mensen die een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Zij krijgen nog te vaak te maken met behandelingen waarvan het nut niet vaststaat.
  In de presentatie zal het Zorginstituut verder inzoomen op het tweede punt: de organisatie van CVRM.
 • 10:00 - Hoe kunnen we de CVRM-zorg toegangkelijk en betaalbaar houden?

Om toegangkelijke en betaalbare CVRM zorg voor de toekomst te kunnen garanderen moet het zorgveld regionaal reorganisren. IZA is daarbij een belangrijp instrument.

Mirella MN Minkman | Bijzonder Hoogleraar innovatie en governance van integrale zorg en Voorzitter Raad van Bestuur, Vilans

 • 10:30 - Hoe krijgen we de ziektelast als gevolg van CardioVasculaire aandoeningen met 25% naar beneden?

Prof. Jolien Roos-Hesselink | Cardioloog Erasmus MC en Radboud UMC en directeur-bestuurder van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA)

11:00 | Koffie/thee pauze

CVRM ondenkbaar zonder geneesmiddelen

 • 11:20 - De farmaco-economie van dure geneesmiddelen bij CVRM. Is it worth it?

M. (René) van Hulst | Ziekenhuisapotheker, Medisch Coördinator, associate professor Martini Ziekenhuis

 • 11:45 - De vergoeding voor een M&M is hoger dan voor een beta-blokker

Hoe heeft het zo ver kunnen komen en wat moeten de verzekeraars en de overheden hier tegen doen?

Lucas Jan Wiarda | Voormalig algemeen directeur Innogenerics BV

12:10 | Lunch

Ehealth/ Connected care

 • 12:45 - eHealth bij primare preventie voor hart en vaatziekten

Hoe eHealth primare preventie voor hart en vaatziekten betrouwbaar kan ondersteunen om de zorg voor hart en vaatziekten,  toegankelijk, efficiënter(minder FTE) en betaalbaar te houden: de feiten.

Prof. dr. Douwe Atsma | Cardioloog LUMC, Initiatiefnemer the BoX en LUMC 2.0

 • 13:10 - Zonder digitale transformatie is zorg voor hart en vaatziekten niet meer bereikbaar

Hoe eHealth de secundaire preventie voor hart en vaatziekten kwalitatief hoogstaand, toegankelijk, efficiënter en betaalbaar betaalbaar houd: De feiten.

Prof. dr. Leonard Witkamp | CEO Ksyos Cardiologie

Lees meer

In tegenstelling tot andere sectoren in de samenleving, zoals het bankwezen, de reisbranche en de horeca, waarin digitale transformatie heeft plaatsgevonden, leunt de gezondheidszorg nog steeds sterk op paradigma’s uit de jaren zeventig. Als gevolg van de vergrijzing, toegenomen consumentisme en tekort aan arbeidskrachten komt de gezondheidszorg zonder digitale transformatie tot stilstand.

50% van de medisch specialistisch cardiologische zorg is echter laagcomplexe, niet-spoedeisende en routinematige zorg en kan op efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze dichtbij de patiënt worden geleverd, onder toezicht op afstand van de cardioloog. Het digitale ziekenhuis Ksyos heeft dit bewezen gedurende de twintig jaar van zijn bestaan in Nederland, met meer dan 12.000 gezondheidswerkers die jaarlijks meer dan 150.000 patiënten behandelen. Zo blijft de cardiologische zorg toegankelijk voor iedereen.

A.I. binnen de cardiologie

 • 13:35 - AI-diagnostiek voor hartfalen

Kunstmatige intelligentie in de spreekkamer? “We moeten alles inzetten om de patiënt beter te behandelen!”

Spreker volgt.

 • 14:00 - De praktijkondersteuner CVRM van de toekomst is een smartphone

Alleen maar winnaars. Of …

Dr. Michiel Winter | Amsterdam UMC

Lees meer

Met duizelingwekkende snelheid krijgen toepassingen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie hun plek in onze maatschappij. Bij het boeken van een vliegticket, een vraag aan Siri of het vertalen van die Italiaanse mail, worden we bijgestaan door algoritmes. Die algoritmes “kennen” ons steeds beter, van onze huidige voorkeuren tot onze wensen in de toekomst.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) wordt grotendeels gedaan door de praktijkondersteuner, die per individu diagnostiek plant en behandeling voorstelt. In deze presentatie kijken we vooruit. Hoe kan kunstmatige intelligentie de praktijkondersteuner van de toekomst helpen een steeds groter aantal patiënten, steeds beter te behandelen? En, is de praktijkondersteuner van de toekomst een mens van vlees en bloed, of een algoritme op onze telefoon?

14:25 | Pauze

Hoe effectief zijn niet medisch/farmaceutische interventie bij CVRM?

 • 14:45 - De kracht van beweging en vroege revalidatie bij CVRM

Prof. dr. Dick Thijssen | Cardiofysiologie Radboudumc

Lees meer

Fysieke inactiviteit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Ondanks dat vrijwel niemand twijfelt aan het belang van een fysiek actieve leefstijl, wordt veel te weinig gebruik gemaakt van de effecten van inspanning in de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten.

Tijdens deze presentatie gaat Prof. dr. Dick Thijssen in op de verklaring waarom inspanning ons beschermt tegen hart- en vaatziekten. Door beter inzicht in de redenen waarom inspanning goed voor ons hart is, kunnen we inspanning ook beter inzetten als effectieve behandeling. Daarnaast worden nieuwe inzichten behandeld rondom de vraag hoe snel we kunnen profiteren van inspanning en of inspanning wellicht een betere optie is dan opereren bij sommige patiënten. Ook wordt besproken hoe toekomstige hartrevalidatie eruit moet zien. Kortom, inspanning als medicijn tegen hart- en vaatziekten!

 • 15:10 - Invloed van dieet op (secundaire) preventie uitkomsten in vergelijking met medicatie

Spreker volgt.

Lees meer

Welke opdracht geven wij mee aan een nieuw Kabinet voor een toekomstbestendige CVRM-zorg?

 • 15.35 - Wat moet het nieuwe kabinet doen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de CVRM-zorg te waarborgen?
Lees meer

Waarom is het nodig om samen het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) te individualiseren?
Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd nog steeds één van de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. In 2030 verwachten we in Nederland 1.9 miljoen patiënten met chronisch hart- en vaatziekten. Dit komt vooral door vergrijzing, maar ook sterven er nog steeds zo’n 25 personen jonger dan 75 jaar per dag aan hart- en vaatziekten door het toenemend aantal mensen met overgewicht, te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol en suikerziekte.

We hebben afgelopen jaren veel gezondheidswinst geboekt door uitmuntende interventies, waardoor het aantal sterfgevallen vanwege een acuut hartinfarct drastisch is teruggedrongen. Maar het gevolg daarvan is dat de cardiovasculaire gezondheidszorg verstopt door toenemende vergrijzing én doordat patiënten tegenwoordig acute hartinfarcten overleven, maar daardoor wel meer chronische hart-en vaatziekten als boezemfibrilleren en hartfalen ontwikkelen. Ook hebben we de laatste jaren enorm veel succesvolle innovatieve medicamenten tot onze beschikking gekregen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar helaas blijkt de implementatie van al deze mogelijkheden nog steeds erg lastig. Blijkbaar hebben we daarbij meer begeleiding nodig, maar dat zorgt voor verdere verstopping van het zorgstelsel.

Ook is de financiële structuur van de gezondheidszorg nog teveel gericht op ziekte en zorg in plaats van gezondheid en gedrag. Ook voor de implementatie van gedragsveranderingen, of goedkope druk repurposing drugs, of snelle introductie van succesvolle innovatieve medicamenten, blijkt de huidige financieringsstructuur niet geschikt.

Daarnaast hebben zorgverleners te weinig kennis, competentie en tijd om alle behandelmogelijkheden goed te bespreken en in de praktijk te brengen.

Het leveren van passende zorg is ook de hoeksteen van het Integraal Zorgakkoord 2022. De vier principes van passende zorg zijn:

 • Waardegedreven: effectief en doelmatig
 • Persoonsgericht: shared decision making = in overleg met de te behandelen persoon
 • Juiste zorg op de juiste plaats: interdisciplinaire samenwerking
 • Focus op gezondheid ipv ziekte: aanbevelingen over preventieve- en zelfzorg

Ook in de verkiezingsagenda van de medisch specialisten 2023 staat het structureel investeren in leefstijl en preventie op een derde plaats (na personeel-, en geneesmiddelentekorten). Preventie heeft echter geen goede businesscase. Aan een probleem wat er nog niet is, kun je geen geld verdienen.

 Hoe gaan we samen het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) individualiseren?

 1.  Het is belangrijk om zo goed mogelijk mensen te identificeren die het meeste risico lopen op hart-&vaatziekten én het meest baat hebben bij preventieve behandelingen.
 2. Het is van groot belang om individuen meer te doordringen van het gevaar wat ze persoonlijk lopen en ze meer eigen verantwoordelijkheid te geven.
 3. De gehele zorgketen zal meer moeten samenwerken en eenduidig met de bevolking en patiënten moeten communiceren.
 4. De financiële structuur van de gezondheidszorg moet meer gericht op het behoud van goede gezondheid en goed gedrag ipv op het behandelen van ziekte.
 5. De kennis, competentie en tijd van zorgverleners moet verbeterd om alle behandelmogelijkheden goed te kunnen bespreken en in de praktijk te brengen
 6. De uitwisseling van medische gegevens moet veel beter waardoor dataverzameling voor zorgevaluatie veel makkelijker wordt en structureel en eenduidig kan.
 7. Er moet slim gebruikt gemaakt gaan worden van Artificial Intelligence om zo goed mogelijk mensen te identificeren die het meeste risico lopen op hart-&vaatziekten én het meest baat hebben bij bepaalde preventieve behandelingen
 8. Farmacogenetica moet een structurele plek krijgen in de behandeling om bepaalde behandeleffecten per individu beter in te kunnen schatten.
 9. Personen met een (erg) hoog cardiovasculair risico moeten zo gauw en optimaal mogelijk behandeld worden.
 10. Om het behandeleffect na een cardiovasculair event zo groot mogelijk te laten zijn moet er meer gebruikt gemaakt worden van het ‘teachable moment’ en moet er ‘fast individualized first time right’ behandeld worden.
 • 16.05 - Discussie en afsluiting onder leiding van de dagvoorzitter
 • 16.30 - Netwerkborrel

Opzet en onderwerpen

Er zijn twaalf plenaire sprekers. Aan het eind van iedere voordracht is er tijd voor vragen. In de pauzes en aan het einde van de dag is uitgebreid gelegenheid om te netwerken.

Lees meer

Het congres is als volgt opgebouwd:

 •  De dag wordt geopend door het Zorginstituut met het Signalement Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten (Aug 2023) waarmee de bedreigingen voor de houdbaarheid van de CVRM zorg in Nederland uiteen worden gezet en de kansen worden besproken om deze bedreigingen het hoofd te bieden.
 • Vanuit Zorg Verzekeraars Nederland volgt een hartstochtelijk betoog om vooral door te pakken met IZA teneinde de regionale samenwerkingsstructuren tussen zorgaanbieders te optimaliseren en, waar nodig, te innoveren. Dit om de toenemende druk op de CVRM-zorgverlening met behoud van hoge kwaliteit op te kunnen vangen en betaalbaar te houden. Een aantal goede praktijkvoorbeelden worden behandeld.
 • Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) bestaande uit bijna alle publieke en private partijen op het gebied van Hart- en Vaatziekten komt vertellen waarom haar ambitieuze doelstelling de ziektelast in 2030 terug te brengen met 25%, realistisch is.

Vervolgens staan we stil bij alle bouwelementen van de CVRM-zorg die ieder voor zich een bijdrage kunnen  leveren om de toegankelijkheid en betaalbaarheid te helpen waarborgen :

Geneesmiddelen
Aan beide uiteinden van het spectrum is veel discussie en gedoe over een van de meest  randvoorwaardelijke benodigdheden voor CVRM-zorg. Wat  de zogenaamde ‘dure’ geneesmiddelen betreft, staan wij stil bij de vraag of ‘duur’ wellicht toch een hele goede investering is. Ook de schaartse van de allergoedkoopste medicijnen komt aan bod: welke schadelast levert dit op en wat moeten we eraan doen?

Ehealth / Connected Care
Op het congres staan wij stil bij deze zorginfrastructuren als alternatief voor de traditionele  spreekkamer en het verpleegbed om meer mensen met minder personeel betere kwalitatieve CVRM zorg te kunnen bieden. Dit doen wij zowel voor primaire preventie als voor secundaire preventie.

Artificial Intelligence (A.I.)
Kan A.I. CRVM-zorgverleners beter professionals maken? En de CVRM zorg in zijn geheel tot een nog hoger kwaliteitsniveau tillen?  En kunnen in de toekomst wellicht zorgtaken in zijn geheel aan A.I. gedreven technieken worden overgedragen om zodoende personeelstekorten te kunnen opvangen?

Niet medische/farmaceutische interventies
Hoe effectief zijn niet medische/farmaceutische interventies, zoals meer bewegen, eerder revalideren en betere voeding voor het houdbaar houden van goede CVRM zorg in Nederland?

Discussie
Tot slot bespreken we met elkaar waar wij nu staan, wat wij van de besproken initiatieven mogen verwachten en welke oplossingen en handreikingen het volgende Kabinet moet bieden. Tijdens dit deel is er ook uitgebreid mogelijkheid voor discussie.

Netwerkborrel
De inspirerende dag wordt afgesloten met een gezellige borrel en gelegenheid tot netwerken.

Praktische informatie

Prijs
De deelnemerskosten zijn 349 euro (btw vrij). Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 18 maart 2024 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 19 maart 2024 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie
De Congreszaak organiseert dit congres in samenwerking met CardioWorks.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

 • 19 april 2024
 • }09:00 - 17:15
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 349,- (btw-vrij)

Congres Regionale CVRM 2024-2029

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer informatie of wil je een opmerking achterlaten? Neem dan contact met ons op.