Acute zorg, het 23ste Nationale Spoedzorg Congres

De druk op de acute zorg blijft onverminderd groot. De uitdagingen zijn legio. De vraagstukken divers: Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten? Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering? En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren? Deze actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.

 • 17 november 2022
 • }09:00 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (exclusief btw) - Vroegboekkorting € 325,- (exclusief btw)

Programma

 • 08:30 | Ontvangst en inschrijving
 • 09:00 | Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Arold Reusken
 • 09:15 | Wat is de stand van zaken rond het overheidsbeleid in de acute zorg?

Minister Ernst Kuipers bespreekt de stand van zaken en beantwoordt vragen met betrekking tot het overheidsbeleid in de acute zorg.

Ernst Kuipers | Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • 10:00 | Personeelstekorten, digitalisering en geografische concentratie in de acute zorg

Mark Kramer bespreekt de samenhang tussen het tekort aan  personeel, de digitalisering en geografische concentratie in de acute zorg.

Mark Kramer | Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, Lid RvB Amsterdam UMC

 • 10:30 | De (toekomst)visie en ambitie van de medisch specialistische acute zorg

“Acute zorg is netwerkzorg” en “acute zorg is ook chronische zorg”. Twee statements uit het recent opgestelde en gepubliceerde Visiedocument Acute zorg van de bij acute zorg betrokken wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie). Het visiedocument biedt inzicht in de ambities van de medisch specialistische acute zorg.

Karel Hulsewé | Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten, Thorax- en gastro-intestinaal chirurg Zuyderland ziekenhuis

Lees meer

Het visiedocument biedt inzicht in de ambities van de medisch specialistische acute zorg. Er zijn vier groepen patiënten met een kenmerkende acute zorgvraag beschreven die elk om een andere invulling van de acute zorg vragen.

 • Patiënten met chronische aandoeningen meet een plotselinge verergering van hun aandoeningen
 • Ongedifferentieerd acute hulpvraag waarvan niet onmiddellijk de ernst is vast te stellen
 • Niet-gecompliceerd letsel
 • Zorg voor patiënten met multitrauma, een hartinfarct, CVA of andere complexe medische hulpvragen.

De beschrijving van verschillende patiëntgroepen helpt in het denken over de aard en complexiteit van de acute zorgvraag in de medisch specialistische zorg en mogelijk ook binnen andere zorgdomeinen. De spreker licht de patiëntgroepen en de specifieke zorgbehoefte nader toe en zal daarmee ook uitleggen waarom acute zorg netwerkzorg én chronische zorg is.

11:00 uur | Koffie- en theepauze en mogelijkeid om elkaar te ontmoeten

 • 11:30 | Korte flitspresentaties over het oplossen van personeelstekorten, digitalisering en zorgcoördinatie

Kies één van onderstaande flitspresentaties en laat u inspireren door goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.
De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de zaal over hun onderwerp.

A. Personeelstekorten
Opleiding Bachelor Medisch Hulpverlener
Ellen Schepens | Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners

Lees meer

Sinds de start van de Medisch Hulpverlener heeft deze nieuwe beroepsgroep zijn plek veroverd in de acute gezondheidszorg. Je komt de Medisch Hulpverlener tegen op de ambulance, de Spoedeisende Hulp, anesthesie en cardiodiagnostiek. De student Medische Hulpverlening heeft u misschien wel eens gezien in de GGZ, op de HAP of op een acute verpleegafdeling.

Tekorten op de arbeidsmarkt, functiedifferentiatie en innovatie, het zijn allemaal onderwerpen die passen bij deze ontwikkeling. Nu de minister heeft aangegeven de Medisch Hulpverlener op te willen nemen in artikel 3 van de Wet BIG ontstaat nieuwe ruimte om optimaal gebruik te maken van jonge mensen met passie voor acute geneeskunde.

Voorzitter van de beroepsvereniging NVBMH, Ellen Schepens is zelf Medisch Hulpverlener op de Spoedeisende Hulp en vertelt ons over de positionering en kansen van deze jonge beroepsgroep.

B. Digitalisering
Digitale vooraankondiging van een Duitse ambulance naar een Nederlands ziekenhuis
Ger Beernink | Projectleider grensoverschrijdende samenwerking, Acute Zorg Euregio

Lees meer

In de ongeplande, spoedeisende hulp is tijd een van de belangrijkste factoren. Een ambulance zal in een acute zorg situatie (vrijwel) altijd uitwijken naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, ook in de grensregio’s. Dit Europees gesubsidieerd project richt zich op de samenwerking in de acute zorg tussen Nederland en Duitsland in de grensregio Enschede – Kreis Borken. Specifiek draait het hier om het mogelijk maken van een digitale vooraankondiging van een Duitse ambulance naar het Nederlandse ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Het ontbreken van de digitale vooraankondiging vanuit de Duitse ambulances zorgt voor vertraging in de acute zorgverlening. Zonder correcte en tijdige informatie kan het traumateam op de SEH niet op tijd klaar staan voor de binnenkomende patiënt. Zowel de telefonische als de digitale overdracht zijn belangrijk voor een goede overdracht.

Het afgelopen jaar hebben Medisch Spectrum Twente en Kreis Borken samen met Acute Zorg Euregio, Nictiz en andere regionale en landelijke organisaties gewerkt aan een oplossing. De gegevens van de Duitse ambulances van Kreis Borken worden hierbij opgehaald door de Nederlandse RSO Zorgnet-Oost, omgezet naar het AMB-SEH bericht van de Nederlandse Acute Zorg Standaard en beschikbaar gesteld aan het Nederlandse ziekenhuis. Deze oplossing is in september 2022 gerealiseerd.

C. Zorgcoördinatie
Regionale zorgcoördinatie: één loket voor de zorgprofessional met inzicht in regionale capaciteit
Maran Hamers | Teamhoofd Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland RAVU

Lees meer

In 2020 is de landelijke pilot zorgcoördinatie gestart met tien proeftuinen. In de ROAZ regio Midden-Nederland is een ZCC-pilot ingericht, waarbij alle functies van zorgcoördinatie worden beproefd. De pilot richt zich op twee doelgroepen: de burger én de zorgprofessional met een acute zorgvraag. Deze flitspresentatie gaat over de tweede doelgroep. We werken in onze regio samen aan één loket voor de zorgprofessional, met inzicht in de regionale capaciteit.

Zorgprofessionals kunnen nu al terecht bij het ZCC Midden-Nederland voor de volgende zaken: zorgcoördinatie tijdelijk verblijf, acute Wlz crisiszorg, plaatsen venflon naalden, COVID-19 zorg en geboortezorg.

Door centraal inzicht in de capaciteit – en door het samenbrengen van expertise op het gebied van triage en indicatiestelling – wordt de zorgprofessional ontzorgd. Wij delen graag met u op welke wijze we er samen met onze partners voor zorgen dat we in één keer de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Daarmee pogen we onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen van met name kwetsbare ouderen en zo een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig houden van de acute zorg.

 • 11:50 | Korte flitspresentaties over het oplossen van personeelstekorten, digitalisering en zorgcoördinatie

Kies één van onderstaande flitspresentaties en laat u inspireren door goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.
De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de zaal over hun onderwerp.

A. Personeelstekorten
Het Haagse BMH combi-traject werkt!
Marco Waterreus | Regionaal Opleidings Coördinator ROCAH RAV Haaglanden

Lees meer

RAV Haaglanden ondervindt, net als de rest van het land, de gevolgen van de schaarste aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Enkele jaren geleden heeft de RAV Haaglanden, ondanks alle vooroordelen, de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) omarmd en is 2 jaar geleden “het combi-traject” ontwikkeld. Een mooi regionaal samenwerkingsproject binnen de Haagse acute zorg-keten en de hogeschool Rotterdam waarbij 3e en 4e jaars studenten stage lopen binnen de regio.

Inmiddels werpt dit zijn vruchten af, is de medisch hulpverlener ambulancezorg volledig geïntegreerd in onze regio en hebben we succesvol een instroom van nieuwe collega’s gecreëerd!

B. Digitalisering
Thuismonitoring: kans of bedreiging voor de acute zorg?
Marco van Geffen | Projectleider strategie en manager monitoringscentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis

Lees meer

Thuis ziekenhuiszorg ontvangen heeft een vlucht genomen met de thuismonitoring van patiënten met Covid-19. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis loopt hiermee voorop en startte in 2018 al met thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD. Het idee hierbij is dat thuismonitoring de eigen regie van patiënten zal vergroten. Mede door de intensieve samenwerking in het zorgnetwerk, kon snel ingespeeld worden op de groeiende vraag.

Met meer dan 20 verschillende programma’s is thuismonitoring niet meer weg te denken uit de reguliere zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

In thuismonitoring zit ook een acute zorgcomponent. Wat te doen als de monitor een gezondheidsbedreigende situatie signaleert? Alleen maar 112 bellen? Of kan thuismonitoring ook een kans zijn binnen de spoedzorg? Kan thuismonitoring in samenwerking met de netwerkpartners ingezet worden om de patiënt thuis al te monitoren en zo te voorkomen dat hij in het spoedzorgproces terecht komt?

C. Zorgcoördinatie
Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond: proeftuin voor zorgcoördinatie in de regio
Renée Kok | Medisch manager Huisartsenposten Rijnmond en regiearts pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Lees meer

De pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Rotterdam-Rijnmond onderzoekt met verschillende ketenpartners hoe patiënten in de regio de juiste zorg op de juiste plek kunnen ontvangen.

Renée Kok vertelt over de ervaren meerwaarde en geleerde lessen tot nu toe. En over de ambities voor de komende periode: het afbuigen van zorg vanuit de meldkamer ambulance naar de huisartsenpost, het implementeren van de HAP-VVT zorgpaden tijdens ANW-uren en het zichtbaar maken van de bijdrage van het ZCC aan de juiste zorg op de juiste plek.

12:10 uur | Netwerklunch

 • 13:00 | De acute ouderenzorg is in opkomst

In tal van ROAZ- en zorgkantoorregio’s is acute ouderenzorg in opkomst. Dat vindt plaats onder termen als acute wijkverpleging, multidisciplinaire opvang van verwarde ouderen op de SEH, valpoli’s in ziekenhuizen en spoedopnamen in verpleeghuizen en Eerstelijns Verblijf Hoog- en Laag-Complex. Tijdens de pandemie kreeg de acute ouderenzorg mede vorm in de RONAZ: het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg. Op al deze ontwikkelingen blikt Bianca Buurman terug en vooruit. Zij geeft deelnemers tips hoe acute ouderenzorg in de regio kan verbeteren.

Bianca Buurman | Voorzitter V&VN – Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

 • 13:30 | Korte flitspresentaties over het oplossen van personeelstekorten, digitalisering en zorgcoördinatie

Kies één van onderstaande flitspresentaties en laat u inspireren door goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.
De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de zaal over hun onderwerp.

A. Personeelstekorten
Koplopers in het behoud van zorgpersoneel
Marc Spoek | Manager Gezond werken in de Zorg Stichting IZZ

Lees meer

Het arbeidsmarkttekort in de zorg neemt steeds verder toe. Door meer zorgvraag, meer uitval en een tekort aan personeel. Het is moeilijk personeel te vinden en het verloop is hoog. Dat geldt niet alleen voor de zorgprofessionals, maar ook zien we de problemen ontstaan bij leidinggevenden en bij de ondersteunende afdelingen.

En toch zijn er zorgorganisaties in Nederland die relatief weinig problemen ervaren op de arbeidsmarkt. Hen lukt het om verzuim te verlagen, makkelijker personeel aan te trekken en werknemers aan zich te binden. Wat doen zij anders en waarin verschillen zij van andere zorgorganisaties die dat niet lukt? IZZ onderzoekt, geeft advies en doet projecten naar alles wat met inzetbaarheid en behoud van zorgpersoneel te maken heeft. In deze workshop wordt, mede aan de hand van voorbeelden, duidelijk wat koplopers doen en waarin ze zich onderscheiden.

B. Digitalisering
Opvragen Professionele Samenvatting (van de huisarts) op de SEH
Dennis Mulder | SEH-arts KNMG Ommelander Ziekenhuis Groningen

Lees meer

Momenteel loopt er een pilot in de regio Groningen voor het opvragen van de Professionele Samenvatting van de huisarts door de Spoedeisende Hulp. Deze pilot is een afspraak tussen een aantal huisartsen en het Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Van patiënten van de betreffende huisartsen (die toestemming hebben gegeven voor digitale gegevensuitwisseling) wordt bij aanmelding op de SEH in een van beide ziekenhuizen de Professionele Samenvatting van de huisarts opgehaald, zodat deze informatie inzichtelijk is voor de artsen en verpleegkundigen van de SEH tijdens de behandeling van deze patiënt.

C. Zorgcoördinatie
De (Thuis)zorgpunten Zuid-Limburg: Eén loket voor (semi-) acute zorgvragen
Lisette Ars | Programmamanager Care & Cure Envida

Lees meer

Om steeds de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden en daarbij snel en adequaat te kunnen handelen, hebben verschillende Zuid-Limburgse ouderenzorgorganisaties de krachten gebundeld in het zogeheten Zorgpunt. Najaar 2020 openden twee Zorgpunten hun deuren: Maastricht-Heuvelland en Oostelijke Mijnstreek.

In het Zorgpunt kunnen huisartsen/HAP, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, ziekenhuizen/SEH en andere (zorg)instellingen terecht met al hun (semi-)acute zorgvragen.

Aanleiding voor de oprichting van de Zorgpunten is de toename aan acute zorgvragen bij ouderen en de behoefte bij verwijzers aan één centraal loket. Dat scheelt hen een hoop gebel en geregel (en soms ook frustratie) in hun zoektocht naar de juiste zorg voor hun patiënt. In de meeste gevallen gaat het om thuiswonende ouderen die te maken krijgen met een acute verandering in hun situatie waardoor er sprake is van een urgente zorgvraag. Maar ook om ouderen op de spoedeisende hulp of uit het ziekenhuis die (tijdelijk) zorg nodig hebben.

De Zorgpunten hebben inzicht in de actuele beddencapaciteit (alle VVT-producten en -diensten) van heel Zuid-Limburg. Najaar 2022 zijn in beide regio’s ook Thuiszorgpunten opgericht. Aanleiding was de personele krapte en de verwachte code zwart in de thuiszorg.

 • 13:50 | Korte flitspresentaties over het oplossen van personeelstekorten, digitalisering en zorgcoördinatie

Kies één van onderstaande flitspresentaties en laat u inspireren door goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.
De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de zaal over hun onderwerp.

A. Personeelstekorten
Van werk- naar leercultuur, hoe dan?
Nicole van Zonsbeek | Partners in Ontwikkeling

Lees meer

Wat is een ZIC?
Binnen een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) werken studenten, zorgprofessionals, docenten en zorgvragers nauw met elkaar samen. Leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand. Door praktijk en theorie dicht bij elkaar te brengen, wordt een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg gerealiseerd.

Een ZIC fungeert als een krachtige leeromgeving: een omgeving waar mensen uitgedaagd worden om actief met elkaar te leren. In een ZIC wordt collectief geleerd, door studenten maar ook door collegae.

Inhoud
Hoe is het gelukt om een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) te realiseren op de Spoed Eisende Hulp (SEH) in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis (ETZ), waardoor de werkcultuur veranderd is in een leercultuur?
Tijdens deze presentatie beantwoordt Nicole van Zonsbeek de volgende vragen:
• Waarom koos het ETZ voor een andere manier van opleiden op de SEH?
• Hoe is deze verandering vormgegeven?
• Wat vraagt dit aan leiderschap, samenwerken en communicatie?
• Hoe ziet een ZIC op een SEH er in de praktijk uit?
• Wat levert het op?
• Hoe ziet het ZIC in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis er anno 2022 uit?

B. Digitalisering
Digitale vooraankondiging vanuit de ambulance naar de ziekenhuizen in de regio Rijnmond
Hien van Leeuwen-Nguyen | Internist acute geneeskunde Maasstad Ziekenhuis en Medisch Manager Ambulancedienst Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Lees meer

Wat zijn de ervaringen en geleerde lessen van de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulance Rotterdam-Rijnmond naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in Rotterdam Rijnmond? Bij deze implementatie stond de samenwerking in de regio en samenwerking tussen de zorgprofessionals en ICT centraal.

In deze presentatie wordt de regionale aanpak besproken. Ook de regionale uitrol naar meer ziekenhuizen en andere ambulancediensten komt aan bod. Verder zullen toekomstige ontwikkelingen de revue passeren, zoals het feedback-bericht van deze spoedeisende hulpen naar Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de mogelijkheden voor capaciteitsplanning op basis van aankomsttijd.

C. Zorgcoördinatie
Acute verloskunde: de ultieme complexe acute zorgvraag
Lian Siebelt | Algemeen Bestuurslid van de Federatie van VSV’s

Lees meer

De beleidsagenda ‘toekomstbestendige acute zorg’ noemt de SEH en de acute verloskunde in één adem. Het ‘Visiedocument Acute Zorg’ van de FMS schaart de acute verloskunde onder categorie 1: patiënten met een levensbedreigende en/of complexe acute zorgvraag waartoe specifieke zorgpaden zijn ingericht.

De uitdagingen die de acute verloskunde met zich meebrengt zijn terecht complex te noemen: een vitaal bedreigde zwangere vrouw of een vitaal bedreigd ongeboren kind in de baarmoeder. Dit vraagt unieke expertise waarbij levensreddend handelen zowel thuis door verloskundigen en kraamverzorgenden als in het ziekenhuis door verloskundig zorgverleners aan de orde van de dag is.

Capaciteitsproblemen in de 1e lijn, de 2e lijn en de kraamzorg, een ontoereikend aantal bedden op verloskamers en opnamestops door stagnerende doorstroom op de neonatologie zorgen voor samenwerkings- en organisatievraagstukken in de regio. Regionale ontwikkelingen rond zorgcoördinatie in de ROAZ-regio Zuidwest Nederland en landelijke ontwikkelingen naar een integrale acute geboortezorg-sector bieden perspectief. Maar er zijn ook uitdagingen.

 • 14:10 | Korte flitspresentaties over het oplossen van personeelstekorten, digitalisering en zorgcoördinatie

Kies één van onderstaande flitspresentaties en laat u inspireren door goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.
De sprekers houden een korte presentatie, beantwoorden vragen en gaan vervolgens in dialoog met de zaal over hun onderwerp.

A. Personeelstekorten
Traineeship geriatrische traumazorg in regio Utrecht
Noa Ponds | Trainee Traumageriatrie St. Antonius Ziekenhuis

Lees meer

De zorg voor patiënten met een gebroken heup is niet aantrekkelijk voor jonge dokters. Veel geneeskundestudenten gaan voorbij aan een specialisatie met de focus op ouderen. Ook in de opleiding geneeskunde is er slechts weinig aandacht voor deze tak van de zorg. Dat terwijl Nederland in een rap tempo vergrijst en de behoefte aan nieuwe aanwas binnen de ouderengeneeskunde groeit.

Binnen de heelkunde daarentegen woedt er een concurrentiestrijd om een opleidingsplek te bemachtigen, die soms al vroeg de geneeskundeopleiding start. Met als gevolg, een vroege focus op het vakgebied en de daarbij horende CV-building, soms zelfs zonder enige klinische ervaring te hebben opgedaan in het vak. Het verschil in populariteit tussen de heelkunde en ouderengeneeskunde is confronterend en dat terwijl beide vakken meer met elkaar gemeen hebben dan in eerste instantie wordt gedacht.

In het Antoniusziekenhuis is de zorg voor de geriatrische traumapatiënt multidisciplinair en keten-breed georganiseerd en staat verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt centraal. Samenwerking en laagdrempelig overleg tussen het ziekenhuis en verpleeghuis is essentieel, omdat de zorg voor deze patiëntencategorie ver buiten de muren van het ziekenhuis reikt.

Het Traineeship Traumageriatrie is ontwikkeld om deze cultuuromslag in de zorg voor de kwetsbare oudere op de kaart te zetten, de verbinding tussen de heelkunde en ouderengeneeskunde te zoeken en jonge dokters de kans te geven zich te oriënteren en op breder vlak te ontwikkelen in het begin van hun loopbaan.

B. Digitalisering
Preventie van acute zorg door regionale verkeersslachtofferregistratie 
Karin Klein Wolt | Senior Adviseur VeiligheidNL

Lees meer

Het aantal verkeersongevallen in Nederland blijft stijgen, waarmee de druk op de acute zorg steeds groter wordt. In 2021 werden er alleen op al de SEH 110.000 slachtoffers behandeld naar aanleiding van een verkeersongeval. Om het aantal verkeersongevallen en daarmee de druk op de zorg te verminderen, hebben de vier Friese SEH’s en de RAV Fryslân samen met VeiligheidNL en de provincie Fryslân in 2019 een regionale verkeersongevallenregistratie opgezet.

Met deze registratie verkrijgt de provincie via een dashboard inzicht in omvang, soort en locatie van verkeersongevallen. Vooral informatie van de ambulancedienst biedt goed zicht op de locatie van ongevallen. Deze informatie zet de provincie in voor preventieve maatregelen en bijvoorbeeld verkeerseducatie.

Naast Friesland is ook in de provincie Utrecht een regionale verkeersongevallenregistratie opgezet en zullen mogelijk Drenthe, Limburg en Noord-Brabant volgen.

De successen uit Friesland hebben er mede toe geleid dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ambulancedata voor alle provincies beschikbaar wil maken.

VeiligheidNL is, in samenwerking met AZN, gestart met een landelijk traject rondom het verzamelen en ontsluiten van ambulancedata. In de presentatie wordt ingegaan op de wijze waarop deze informatie wordt verzameld en welke juridische aspecten daarbij een rol spelen.

C. Zorgcoördinatie
Samenwerking in de acute zorgketen vanuit de VVT
Jan Leunis de Beij | Directeur Thuiszorg Omring

Lees meer

Omring heeft de regie over het gezamenlijke coördinatiepunt van de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in de regio West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. De deelnemende partijen werken samen om in het hele werkgebied voor kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Het coördinatiepunt ouderenzorg ondersteunt verwijzers bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen. Deze presentatie geeft een inkijk in de opzet van het coördinatiepunt, inzicht in beschikbare capaciteit, de dataverzameling en hoe er met de ketenpartners in de acute keten wordt samengewerkt (zoals aanwezigheid van triagisten op de SEH).

14:30 Pauze en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten

 • 15:00 | Open podium: de toekomst van de kleine SEH's

Prof. Guus Schrijvers bespreekt de toekomst van de kleine SEH’s gezien vanuit vijf perspectieven:

 1. Volksgezondheidsdoelen
 2. Institutionele belangen van het ziekenhuis en het MSB
 3. Zorginnovatie
 4. Maatschappelijke opgaven zoals personeelstekorten, coördinatie en e-health
 5. De publieke opinie

Guus Schrijvers| Oud-hoogleraar Public Health UMC

 • 15:20 | Afsluitende discussie

Wat heeft u geleerd vandaag? Welke concrete oplossingen zijn er voor de aanpak van het personeelstekort? Welke rol kan digitalisering spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van acute zorg en het verminderen van de werkdruk? En hoe kunnen we de regionale samenwerking vormgeven bij het aanbieden van specifieke vormen van acute zorg, zoals ouderenzorg? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Edwin Velzel.

Edwin Velzel is CEO van PGGM en was geruime tijd organisatie-adviseur op het gebied van verandermanagement. Hij gaf als adviseur antwoord op de vraag over de beste regionale en nationale veranderingsstrategie om arbeidstekorten te verkleinen, digitalisering te versnellen en voor goede regionale taakverdeling draagvlak te vinden. Velzel speelt een leidende rol bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA), ontwierp een regionale structuur voor de eerstelijn en leidde jarenlang informatiseringsprocessen.

Edwin Velzel | CEO PGGM

 • 16:00 | Afsluiting en uitloop
 • 16:15 | Netwerkborrel
 • 17:00 | Einde congres

Waarom?

De druk op de acute zorg blijft onverminderd groot. De uitdagingen zijn legio. De vraagstukken divers: Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten? Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering? En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren? Deze actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.

Onderwerpen

De volgende actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022:

 • Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten?
 • Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering?
 • En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren?

Sprekers

Arold Reusken

Arold Reusken

Hoofd bureau Landelijk Netwerk Acute Zorg

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mark Kramer

Mark Kramer

Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg Lid RvB Amsterdam UMC

Karel Hulsewé

Karel Hulsewé

Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten

Bianca Buurman

Bianca Buurman

Voorzitter V&VN Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

Edwin Velzel

Edwin Velzel

CEO PGGM

Guus Schrijvers

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC

Ger Beernink

Ger Beernink

Projectleider grensoverschrijdende samenwerking, Acute Zorg Euregio

Maran Hamers

Maran Hamers

Teamhoofd Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland RAVU

Marco van Geffen

Marco van Geffen

Manager monitoringscentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dennis Mulder

Dennis Mulder

SEH-arts KNMG Ommelander Ziekenhuis

Noa Ponds

Noa Ponds

Trainee Traumageriatrie St. Antonius Ziekenhuis

Lisette Ars

Lisette Ars

Programmamanager Care & Cure Envida

Hien van Leeuwen-Nguyen

Hien van Leeuwen-Nguyen

Medisch Manager Ambulancedienst Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Jan Leunis de Beij

Jan Leunis de Beij

Directeur Thuiszorg Omring

Nicole van Zonsbeek

Nicole van Zonsbeek

Eigenaresse Partners in Ontwikkeling

Karin Klein Wolt

Karin Klein Wolt

Senior Adviseur VeiligheidNL

Lian Siebelt

Lian Siebelt

Algemeen Bestuurslid van de Federatie van VSV’s

Ellen Schepens

Ellen Schepens

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners

Marc Spoek

Marc Spoek

Manager Gezond werken in de Zorg Stichting IZZ

Renée Kok

Renée Kok

Regiearts pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Marco Waterreus

Marco Waterreus

Regionaal Opleidings Coördinator ROCAH RAV Haaglanden

Vragen of opmerkingen?

Bel of mail ons!

Praktische informatie

Prijs
De deelnemerskosten bedragen 375 euro (exclusief btw).  Bij vijf deelnemers of meer geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op met congresorganisator Petra Schimmel op secretariaat@congreszaak.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren is mogelijk tot en met 16 oktober 2022 met recht op restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van deelname kan schriftelijk of door middel van e-mail. Bij annulering vanaf 16 oktober 2022 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

Organisatie
De Congreszaak / Guus Schrijvers Academie organiseren het congres, samen met de RAVU en Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Accreditatie
Dit congres is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (cluster 1, 2 en 3): 5 punten.

Voor wie?
Het congres op 17 november 2022 is interessant voor iedereen die professioneel betrokken is bij de acute zorg.

Contact
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra Schimmel, secretariaat@congreszaak.nl , 06-53370437.

 • 17 november 2022
 • }09:00 - 17:00
 • Galgenwaard, Utrecht
 • € 375,- (exclusief btw) - Vroegboekkorting € 325,- (exclusief btw)

Acute Zorg; het 23ste Nationale Spoedzorg Congres

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)